การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอ การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปขยายกิจการ หรือชำระหนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ วันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านไปทำความเข้าใจในเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ โดยเริ่มจากรูปแบบการเพิ่มทุนที่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ 1. การเพิ่มทุนที่บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนที่ชัดเจนและนำรายละเอียดต่างๆไปขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปหรือ General mandate ใช้ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนได้ บริษัทสามารถขออนุมัติกรอบการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเพดานจำนวนหุ้นเพิ่มทุนวิธีการจัดสรรและระยะเวลาจัดสรรซึ่งไม่เกิน 1 ปีหรือจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคราวๆไป … Continue reading “การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน”