การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอ การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปขยายกิจการ หรือชำระหนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ วันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านไปทำความเข้าใจในเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ โดยเริ่มจากรูปแบบการเพิ่มทุนที่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ

1. การเพิ่มทุนที่บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนที่ชัดเจนและนำรายละเอียดต่างๆไปขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปหรือ General mandate ใช้ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนได้ บริษัทสามารถขออนุมัติกรอบการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเพดานจำนวนหุ้นเพิ่มทุนวิธีการจัดสรรและระยะเวลาจัดสรรซึ่งไม่เกิน 1 ปีหรือจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคราวๆไป เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นแต่ละคราว เพราะได้ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ซึ่งในการจัดสรรหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ครับ

บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นได้ 3 รูปแบบคือ
1. การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนหรือ rise offerRing (RO)
2. การเสนอขายให้ประชาชนหรือ Public offering (PO)
3. การเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดหรือ Private Platement (PP)

ผมขออธิบายในส่วนของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นการขออนุมัติวงเงินจากผู้ถือหุ้นไว้จึงจำกัดเพดานจำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบนี้ไว้ไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติซึ่งหากบริษัทจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ก็สามารถทได้ทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่หากเป็นการจัดสรรให้ประชาชนหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือที่เรียกว่า Dilution effect จึงต้องมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยบริษัทจำกัดให้ด้านการจัดสรรให้ประชาชนได้ไม่เกิน 20% และบุคคลในวงจำกัดได้ไม่เกิน 10% รวมถึงราคาเสนอขายต้องไม่เป็นราคาต่ำ คือลดจากราคาตลาดได้ไม่เกิน 10% ณวันที่จัดสรร สำหรับขั้นตอนของการเพิ่มทุน

1. เมื่อคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินชัดเจน หรือแบบ General mandate บริษัทจะต้องเปิดเผยมติคณะกรรมการทันทีภายในวันที่คณะกรรมการมีมติ
2. เมื่อบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนแล้ว ให้บริษัทต้องเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทันที
3. ต่อมาเมื่อบริษัทขายหุ้นเพิ่มทุน บริษัทต้องรายงานผลการขายหุ้นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันปิดจองซื้อและชำระค่าหุ้น
4. และบริษัทต้องยื่นคำขอรับหุ้นเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันปิดจองและชำระค่าหุ้น
5. หลังจากนั้น บริษัทต้องรายงานการใช้หุ้นเพิ่มทุนทุก 6 เดือนโดยต้องรายงานภายในวันที่ 30 มกราคมและ 30 กรกฎาคมจนกว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนหมดครับ

ผมขอสรุปข้อมูลสำคัญที่ต้องเปิดเผยกรณีการเพิ่มทุนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่บริษัทสามารถระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินชัดเจนหรือแบบ General mandate ข้อมูลที่บริษัทต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบมีดังนี้ รูปแบบการจัดสรรเช่นจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในวงจำกัด วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการ ประกาศรับสมัครงาน ใช้เงินเพิ่มทุนหากมีหลายโครงการก็ให้บอกระยะเวลาของแต่ละโครงการแยกจากกันอย่างชัดเจน จำนวนหุ้นเพิ่มทุนราคาขายและระยะเวลาในการจองซื้อหุ้น กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวัน Record Date เพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทควรกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยนะครับ ซึ่งควรเป็นวันหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการเพื่อให้มั่นใจก่อนว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนแล้ว และให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการตัดสินใจ สำหรับกรณีที่บริษัทจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดจะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 1. ชื่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอขายหุ้น 2. เหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับจากบุคคลดังกล่าวนอกจากเงินเพิ่มทุน 3.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสมของราคาเสนอขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอ และหากเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำหุ้นเพิ่มทุนนั้นอาจเข้าข่ายถูกห้ามขายหรือ silent Period เป็นเวลา 1 ปีนะครับ ทั้งหมดนี้คือหลักเกณฑ์ต่างๆของการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th แล้วไปที่กฎเกณฑ์ การกำกับ คลิก simplified regulations ได้เลยครับ

merrinatu